Fritt rettsråd Fri sakførsel      
  Fri rettshjelp uten behovsprøving     © forsikringsrettshjelp.no
  Utlendingssak, § 11.1 nr. 1 Voldsoffer erstatningssak mot gj. pers, § 16.1, jf. § 11.1 nr. 4      
  Barnevernssak, § 11.1 nr. 2 Vernepliktig, § 16.1, jf. § 11.1 nr. 5      
  Urettmessig straffeforfølgning, § 11.1 nr. 3 Militærnektersak, § 16.1 nr. 1      
  Voldsoffer erstatningssak mot gj. pers., § 11.1 nr. 4 Overprøving  tvangsinngrep, § 16. 1 nr. 2      
  Vernepliktig, § 11.1 nr. 5 Anbefalt av Sivilombudsmann, § 16.1 nr. 3      
  Mishandling fra nærstående, § 11.1 nr. 6 Utlendingsfengsling, § 16.1 nr. 4      
  Tvangsekteskap, § 11.1 nr. 7 Umyndiggjøringssak, § 16.1 nr. 5      
    Barneloven § 61.1 nr. 5, § 16.1 nr. 6      
    Tvangsekteskap, § 16.1, jf. § 11.1 nr. 7      
  Rettshjelp avhengig av inntekt ("prioriterte saker")      
  Separasjons-/skilsmissesak, § 11.2 nr. 1 Separasjons-/skilsmissesak, § 16.2, jf. § 11.2 nr. 1 Mer om:    
  Felleseieskifte, § 11.2 nr. 1 Felleseieskifte, § 16.2, jf. § 11.2 nr. 1      
  Barnefordeling/samværsrett, § 11.2 nr. 1 Barnefordeling/samværsrett, § 16.2, jf. § 11.2 nr. 1 Inntektsgrense    
  Øk. oppgjør etter ugift samliv, § 11.2 nr. 2 Øk. oppgjør etter ugift samliv, § 16.2, jf. § 11.2 nr. 2      
  Personskadeerstatning, § 11.2 nr. 3 Personskadeerstatning, § 16.2, jf. § 11.2 nr. 3 Egenandel    
  Oppsigelse/utkastelse i husleie, § 11.2 nr. 4 Oppsigelse/utkastelse i husleie, § 16.2, jf. § 11.2 nr. 4      
  Oppsigelse i arbeidsforhold, § 11.2 nr. 5 Oppsigelse i arbeidsforhold, § 16.2, jf. § 11.2 nr. 5      
  Sak om voldsoffererstatning, § 11.2 nr. 6        
  Klage til fylkestrktr./Rikstrv. § 11.2 nr. 7        
  Klagesaker til Aetat, § 11.2 nr. 8        
  "Uprioriterte saker"        
  Uprioritert sak, § 11.3 Uprioritert sak, § 16.3      
  Sak til behandling i EMD, § 12.1 nr.1 Anke til Trygderetten, § 17.1      
  Barnebortføringssak, § 12.1 nr. 2 Sosialtjenesteloven kap 9, § 17.3 nr. 1      
  Annen sak i utlandet, § 12.2 Barnevernloven kap 7, § 17.3 nr. 2      
    Psykisk helsevernloven § 6-4, § 17.3 nr. 3      
    Smittevernloven kapittel 5, § 17.3 nr. 4      
           
  Lov om fri rettshjelp: http://www.lovdata.no/all/nl-19800613-035.html      
  Forskrift til Lov om fri rettshjelp http://www.lovdata.no/for/sf/jd/jd-20051212-1443.html      
  Forskrift om offentlig salær til advokater http://www.lovdata.no/for/sf/jd/jd-19971203-1441.html      
  Forskrift om stykkpris http://www.lovdata.no/for/sf/jd/jd-20051212-1442.html      
  Rundskriv G-12/05 http://odin.dep.no/jd/norsk/dok/regelverk/rundskriv/012081-990024/dok-bn.html