Forsikringsrettshjelp.no
 

 

Priser ved første gangs henvendelser

Korte henvendelser som krever korte svar besvares gratis. Send henvendelse HER (klikk link for å åpne skjema). Du vil ikke motta noen faktura.

   

For mer omfattende saker, hvor du ønsker tilbud om advokatbistand med angivelse av hva saken vil koste, benytt skjemaet på forsikringsrettshjelp HER (klikk link for å åpne skjema). Forespørselen er gratis. Ved eventuelt tilbud om advokattjenester følger vi Den Norske Advokatforenings regler om avtaleinngåelse og salærfastsettelse. Disse finner du her. Timesatsene våre ser du under.

 

Timesatser

Tjenestebeskrivelse Pris ekskl. mva Pris inkl. mva
1. vurdering av sak 0 - 500 kr (se over) 0 - 500 kr (se over)
Ordinær timepris, private kr 2.200 kr 2.750
Ordinær timepris, bedrift kr 2.600 kr 3.250
Standard kontrakter 1 time salær beregnes per side 1 time salær beregnes per side
Andre kontrakter 2 timer salær beregnes per side 2 timer salær beregnes per side
     
Fri rettshjelp Kun egenandel belastes klient
Bruk av rettshjelpsforsikring Kun egenandel belastes klient

 

"No cure - no pay"

Ved erstatningskrav og forsikringssaker kan vi vurdere å ta saker på "no cure - no pay"-basis. Det vil si: Du betaler din egen advokat egenandeler (for bruk av rettshjelpsforsikring mv), samt alle utlegg i saken (porto, reisekostnader, gebyr er ved domstolsbehandling mv). Hva du betaler ut over dette (noe må du altså betale uansett) avhenger av sakens resultat. Kort og forenklet kan det du skal betale i tillegg forklares slik:
Dersom du vinner frem med saken din: Da trenger du ikke betale mer. Advokaten får sin betaling formelt av deg, men dette vil i praksis være penger som du er tilkjent fra forsikringsselskap eller motparten (når du vinner en sak).
Dersom du taper saken din: Da må du betale motpartens saksomkostninger (dersom saken har gått til retten).

Vi vurderer henvendelser om no cure - no pay fra sak til sak. Men KUN i saker om erstatningskrav eller forsikringstvister, og tvistebeløpet (det du krever i erstatning) må være over kr 250.000,-.


Viktige satser

Sats størrelse sist oppdatert dato
     
Rettsgebyret kr 1.199 1.1.2020
Offentlig salersats kr 1.040 + mva 1.1.2019
Lovbestemte forsinkelsesrenter 8 % 1.7.2020
Grunnbeløpet i folketrygden (G) kr 101.351 1.5.2020

 

Gebyr ved domstolene

De fleste tjenester fra domstolene er gebyrbelagte. Beregningen skjer på grunnlag av rettsgebyret. Dette endres vanligvis en gang i året. Prisene nedenfor gjelder fra 1. januar 2006.

Enkelte sakstyper er gebyrfrie. Dette gjelder for eksempel farskapssaker, saker om barnefordeling, saker som behandles etter husleieloven m.v. Det fremgår av rettsgebyrloven hvor mange rettsgebyrer den enkelte tjeneste er belagt med.

I tillegg til rettsgebyr kommer dokumentavgift ved tinglysing og "sideutgifter" i forbindelse med saker (må dekkes av partene i tillegg til rettsgebyr). Dette er utgifter til sakkyndige, sakkyndige meddommere, reisegodtgjørelser til vitner m.v.

Sakstype, (antall rettsgebyr i parantes), gebyr i kr

Notarialbekreftelser: Gratis
Vigsler: Gratis

Tinglysing
Pantobligasjon/skadesløsbrev (2,25) kr. 1.935,-
Prioritetsvikelse (1,8) kr. 1.548,-
Skjøte, hjemmelserklæring eller festekontrakt (1,8) kr. 1.548,-
Tinglysing av pantedokument eller transport av pantedokument i forbindelse med refinansiering av lån innenfor samme låneramme, med samme pantsetter og med samme panteobjekt (0,25) kr. 215,-
Panteattest (0,20) kr. 172,-
Attestert kopi av tinglyst dokument (0,20) kr. 172,-
Kjæremål mot tinglysingsavgjørelser (6) kr. 5.160,-
Sletting av heftelse/Pantefrafall Gratis
Dokumentavgift 2,5 %

Skifte
Bobehandling (25) kr. 21.500,-
Innstilt bobehandling (12,5) kr.10.750,-
Tillegg for hvert rettsmøte utover 3 i døds- og felleseieboer og 5 i konkursboer (5) kr. 4.300,-
Forberedende rettsmøter før bobehandling av døds- og felleseiebo (2) kr. 1.720,-
Avslått/trukket begjæring om konkurs eller gjeldsforhandling (3) kr. 2.580,-

Forskudd til dekning av boomkostninger ved åpning av konkursboer kr. 43.000,-

Forskudd til dekning av boomkostninger ved begjæring om offentlig skifte av felleseiebo og dødsbo kr. 30.000,-

Oppbudsbegjæringer og konkursbegjæringer fra arbeidstaker med fortrinnsberettiget fordring: Fritatt for forskudd

Forskudd ved åpning av gjeldsforhandling etter konkursloven: Normalt kr. 100.000,-

Proklama (4) kr. 3.440,-

Tvistemål ved tingretten (herunder namssaker)

Stevning og anke over dom avsagt i forliksrådet eller rettsforlik i forliksrådet
Inngangsgebyr (5) kr. 4.300,-

Tillegg for hovedforhandling som varer mer enn 1 dag:
Hovedforhandling som varer to dager, tilsammen: (8) kr. 6.880,-
Hovedforhandling som varer tre dager, tilsammen: (11) kr. 9.460,-
Hovedforhandling som varer fire dager, tilsammen: (14) kr. 12.040,-
Hovedforhandling som varer fem dager, tilsammen: (17) kr. 14.620,-
Hovedforhandling som varer mer enn fem dager, tillegg pr. dag: (4) kr. 3.440,-
Ny behandling etter at begjæring om gjenopptakelse eller oppfriskning er tatt til følge - Satser som ovenfor angitt
Begjæring om gjenopptakelse (6) kr. 5.160,-
Motsøksmål, intervensjonssøksmål og regressøksmål; inngangsgebyr (5) kr. 4.300,-

Inngangsgebyr småkravsprosess (3,5) kr. 3.010,-

Annet:
Dersom saken trekkes eller forlikes senest 4 uker før hovedforhandling (2) kr. 1.720,-
Dersom saken trekkes eller forlikes på et senere tidspunkt, herunder under hovedforhandlingen - 50% av fullt rettsgebyr
Dersom saken avvises eller nektes fremmet (2) kr. 1.720,-
Kjæremål etter behandling i forliksrådet (2) kr. 1.720,-
Mortifikasjon (5) kr. 4.300,-
Uteblivelsesdom - 50% av fullt rettsgebyr
Skjønn og takster; pr. rettsdag (5) kr. 4.300,-
Skiftetakst uten at dommer deltar (1) kr. 860,-
Midlertidig forføyning og arrest (2,5) kr. 2.150,-
Klage over namsmannens avgjørelse (1) kr. 860,-
Begjæring om gjeldsordning: Gratis
Begjæring om tvangsdekning i fast eiendom (2,1) kr. 1.806,-
Tillegg når beslutning om å gjennomføre tvangssalg blir truffet (9) kr. 7.740,-

Lagmannsretten og Høyesterett:

Anke:
Inngangsgebyr (24) kr. 20.640,-

Tillegg for hovedforhandling som varer mer enn 1 dag:
Hovedforhandling som varer to dager, tilsammen: (27) kr. 23.220,-
Hovedforhandling som varer tre dager, tilsammen: (30) kr. 25.800,-
Hovedforhandling som varer fire dager, tilsammen: (33) kr. 28.380,-
Hovedforhandling som varer fem dager, tilsammen: (36) kr. 30.960,-
Hovedforhandling som varer mer enn fem dager, tillegg pr. dag: (4) kr. 3.440,-

Kjæremål mv:
Kjæremål og motkjæremål (6) kr. 5.160,-

Forliksrådet:
Forliksklage (1) kr. 860,-
Begjæring om oppfriskning (1) kr. 860,-

Namsmannen:
Begjæring om utlegg (2,1) kr. 1.806,-
Tillegg når utlegg blir tatt (2,6) kr. 2.236,-
Tvangsdekning av løsøre (2,1) kr.1.806,-
Tillegg når begjæringen tas til følge (3) kr. 2.580,-

Relevante linker:
Rettsgebyrloven
Justisdepartementets rundskriv om rettsgebyrloven