Forsikringsrettshjelp.no
 

 

Hva er AFP?

AFP er en frivillig ordning om førtidspensjon for personer som har fylt 62 år og som arbeider hos arbeidsgivere hvor AFP inngår i tariffavtalen. Ordningen omfatter arbeidstakere både i privat og offentlig sektor (ca 60% av alle yrkesaktive har AFP).

AFP gir den enkelte rett til å gå av med pensjon på bestemte vilkår før fylte 67 år. Vedkommende må være i inntektsgivende arbeid på pensjoneringstidspunktet. Pensjonering forutsetter opphør eller reduksjon av inntektsgivende arbeid. AFP beregnes stort sett som folketrygdens uførepensjon, slik at alderspensjonen tilsvarer det en ville fått dersom man hadde fortsatt i arbeid frem til 67 års alder.

AFP-mottakere i NHO-LO og YS-området får i tillegg utbetalt 950 kroner pr. måned skattefritt fra sluttvederlagsordningen (AFP-tillegg). Avtalene i offentlig sektor, innenfor finansnæringen og i NAVO-området gir pensjonisten et skattepliktig AFP-tillegg på 1 700 kroner pr. måned. Tillegget finansieres i sin helhet av arbeidsgiverne.

AFP-pensjonen skal reduseres dersom pensjonisten har arbeidsinntekt. Gjeldende regler som trådte i kraft 1. august 2000 er basert på et såkalt pro-rata-prinsipp, og innebærer at pensjonen reduseres med samme prosentsats som den nye arbeidsinntekten utgjør av tidligere arbeidsinntekt. Av administrative grunner er det imidlertid innført et "toleransebeløp", slik at mindre avvik fra forventet inntekt ikke får betydning for pensjonsutbetalingen. Denne beløpsgrensen er nå på 15 000 kroner. Det skal meldes fra til trygdekontoret om endringer i arbeidsinntekt. Pensjonisten må selv anslå hvor stor fremtidig arbeidsinntekt han/hun vil få etter uttak av AFP. Som fremtidig arbeidsinntekt skal man regne med all fremtidig arbeidsinntekt, dvs både lønnsinntekt og næringsinntekt. Feriepenger som opptjenes etter uttak av AFP medregnes i den inntekt som skal gå til avkorting av pensjon.

AFP kan ikke gis i kombinasjon med uførepensjon, etterlattepensjon, rehabiliteringspenger eller attføringspenger fra folketrygden.

Det finnes fem forskjellige AFP-ordninger for ulike grupper av arbeidstakere. Disse er:

1. LO/NHO-ordningen som omfatter alle arbeidstakere i privat sektor som hører til LO/NHO-området. Andre organisasjoner som HSH og YS med flere har fått anledning til å slutte seg til ordningen.

2. AFP-ordningen i Finansnæringen som gjelder ansatte innenfor bank-, finans- og forsikring.

3. Arbeidsgiverforeningen NAVO for virksomheter med offentlig tilknytning og som har egen AFP-ordning.

4. AFP - Stat. Medlemmer av Statens Pensjonskasse har rett til AFP etter regler gitt i lov av 11. juni 1993 nr. 64

5. AFP - Kommunal sektor. Medlemmer av KLP, medlemmer av kommunale pensjonskasser og ansatte i kommunal sektor som har pensjonsordning i forsikringsselskaper.

Jan Arhaug 12.01.06