Forsikringsrettshjelp.no
 

 

ERSTATNING ETTER TERRORHANDLINGENE 22.07.11

Under finner du noen korte artikler om erstatning til personer etter terrorhandlingene. Det er først og fremst skrevet på bakgrunn av spørsmål som er kommet og ting som ikke har vært klart beskrevet annet sted. Har du andre spørsmål kan vi kontaktes.

Erstatning etter 22/7. Oppreisningskravene kan komme over 100 mill.
Vi har foretatt et estimat over erstatningskravene som kan komme som følge av hendelsen (kun personskadene, ikke skader på gjenstander og bygninger mv).
Basert på informasjon om antallet drepte, skadde og anslag over fonærmede og pårørende vil oppreisningserstatningene alene overstige 100 mill kr. Oppreisning er det som gjerne kalles ”erstatning for tort og svie”. Det kreves ikke at man skal være fysisk skadet for å få slik erstatning.
I tillegg til dette kommer erstatning for utgifter, og erstatning for medisinsk invaliditet og økonomisk tap (eks inntektstap) til de fornærmede og pårørende. Videre forsørgertapserstatninger.
Erstatningene for økonomisk tap til de hardest skadde samt forsørgertapserstatninger vil sannsynligvis bli langt høyere totalt enn oppreisningsbeløpene. Samlet blir nok erstatningsutbetalingene på flere hundre millioner. Dette avhenger bl.a av hvor langvarige skader de overlevde er påført og hvor mangesom mistet sin forsørger.
Merk atskadevolders betalingsevne ikke har betydning for de skadelidte. De som har krav på erstatning får altså denne utbetalt uavhengig av om gjerningsmannen har penger eller ikke.
De fornærmede har krav på bistandsadvokagt. Dette er gratis.
Kontakt meg om du har spørsmål om dette.

Erstatning etter 22/7. Merk at også andre enn de som anses som fornærmede kan ha krav på voldsoffererstatning!
Både etterlatte til de døde, de som er direkte skadelidte og andre som anses som strafferettslig fornærmede har krav på voldsoffererstatning. Strafferettslig fornærmede er blant annet de som oppholdt seg på Utøya og i Regjeringskvartalet den 22/7. Politiet har opprettet kontakttelefon for de som er usikre på om de er å anse som strafferettslig fornærmet.
Vi vil i tillegg gjøre oppmerksom på følgende, som kanskje ikke har kommet klart nok frem i media:

Også andre enn de som anses som fornærmede kan ha krav på voldsoffererstatning.
Dette følger av loven, og av praksis i erstatningsnemnda for Voldsofre. Se f.eks sak ENV-2010-474. En far fikk her erstatning fordi han måtte sykmeldes etter at hans datter bl.a hadde vært vitne til fdrapshandlinger. Nemnda uttalte:
”Etter nemndas praksis kan andre enn den som er strafferettslig fornærmet i særlige tilfeller anses som skadelidt og innvilges voldsoffererstatning. Ved avgjørelsen legges det vekt på graden av skyld hos skadevolder, om den straffbare handlingen er særlig egnet til å påføre søker psykisk traume, om det er konstatert årsakssammenheng mellom den straffbare handlingen og traumet og om dette var en påregnelig følge av den straffbare handlingen. ”.
Kontakt meg om du har spørsmål om dette.

Erstatning etter 22/7. Nye regler!
Regjeringen har mandag 8. august besluttet å endre ordningen med voldsoffererstatning noe slik at terrorofrene skal kunne få erstatning raskere.
Det er besluttet at voldsoffermyndighetene skal kunne behandle søknader som har grunnlag i terrorhandlingene 22. juli uavhengig av dom i straffesaken.
Det er gjort noen andre endringer også. De som oppholdt seg på Utøya og i regjeringskvartalet, og deres etterlatte og pårørende trenger ikke å vise til anmeldelse eller at de har krevd erstatning i straffesaken. Mer om dette kan du lese her:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/aktuelt/nyheter/2011/erstatning-for-personskader--ytterligere.html?id=652139